Úvod Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

0

den

0

spíkrů

0

before party

0

účastníků

17. 10. 2024

DOV aula Gong

Chci na HRko

Všeobecné obchodní podmínky pro konferenci HRko 2023 Festival HR řešení – partnerské balíčky

 

1. Úvodní ustanovení

 

Společnost ivnty s.r.o. IČ: 06685048, DIČ: CZ06685048 se sídlem Kounicova 1064/3,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dále také jen „Organizátor“, vydává tyto všeobecné
obchodní podmínky.

 

Všeobecné obchodní podmínky upravují prodej partnerských balíčků v rámci Festivalu HR
řešení a Reklamních balíčků na vzdělávací akci HRko 2023, konající se 12.10. a 13.10.
2023 v Ostravě.

 

2. Definice pojmů

 

● HRko 2023 – vzdělávací akce konající se 11.10. a 12.10. 2023 v Ostravě.
● Festival HR řešení – část akce HRko 2023, prezentace subjektů/firem a jejich
produktů/služeb v rámci akce HRko 2023.
● Partner Festivalu HR řešení – subjekt/firma prezentující produkt/službu v rámci
Festivalu HR řešení na akci HRko 2023, která si objednala jeden z partnerských
balíčků, dále jen “Produkt”.
● Reklamní balíček – dílčí reklamní balíček a reklamní plnění, které si řádně objednal
subjekt/firma na akci HRko 2023, dále jen “Produkt”.

 

3. Prodej produktů

 

I. Organizátor činí prostřednictvím svých webových stránek www.hrko.cz, elektronických
emailových nabídek, prezentací a osobních konzultací výzvu k podávání návrhů na uzavření
smlouvy o koupi Produktu na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

 

II. Zájemce o koupi jednoho z Produktů (dále jen „Navrhovatel“) na základě nabídky
Organizátora, podává objednávku uskutečněnou prostřednictvím vyplnění položek v
elektronické objednávkovém formuláři (tzv. Google Form) “Objednávka PARTNERSTVÍ –
Festival HR řešení, HRko 2023” návrh na uzavření smlouvy o Produktu na výše
specifikovanou vzdělávací akci.

 

III. Zájemce o koupi jednoho z Produktů (dále jen „Navrhovatel“) na základě nabídky
Organizátora, může podat objednávku také alternativně písemnou formou zaslanou
elektronicky emailem Organizátorovi.

 

III. Objednávkou Produktu dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami. Tyto
obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst.1 NOZ součást obsahu smlouvy.

 

IV. Kupní/obchodní smlouva o koupi Produktu na akci je uzavřena mezi Navrhovatelem a
Organizátorem akceptací VOP “Navrhovatelem” a následným fyzickým odesláním
objednávkového formuláře “Objednávka PARTNERSTVÍ – Festival HR řešení, HRko 2023”, a
to prostřednictvím tlačítka “Odeslat” ve formuláři.

 

V. V případě objednání jednoho z Produktů podáním objednávky alternativně písemnou
formou zaslanou elektronicky je kupní/obchodní smlouva o koupi Produktu uzavřena mezi
Navrhovatelem a Organizátorem písemným potvrzením objednávky Organizátorem.

 

VI. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a
nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na
ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.

 

VII. Navrhovatel se zavazuje kupní cenu Produktu specifikované v nabídce, objednávkovém
formuláři resp. objednávce uhradit na základě zálohové faktury resp. faktury.

 

VIII. Organizátor do 5ti pracovních dnů od objednání Produktu vystaví a zašle Navrhovateli
zálohovou fakturu, která bude vystavena na částku minimálně 10.000 Kč + 21% DPH (pokud
nebylo dohodnuto jinak). Po úhradě Organizátor Navrhovateli zašle doklad o provedené
platbě. Fakturu na doplatek ceny produktu vystaví a zašle Navrhovateli Organizátor
nejpozději 30 dní před konáním akce, ovšem né dříve než 1.9.2023. Splatnost faktur je
stanovena na 14 dnů. Po akci vystaví a zašle Organizátor Navrhovateli vyúčtovací
fakturu/daňový doklad.

 

IX. Uzavřením kupní/obchodní smlouvy dává Navrhovatel Organizátorovi souhlas se
zpracováním svých kontaktních a osobních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření
nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Navrhovatel uvede při objednání,
slouží výhradně pro potřebu Organizátora a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou
zpracovatelů plateb.

 

4. Registrace, vstup na akci

 

I. V případě, že součástí zakoupeného Produktu jsou tzv. volné, nebo zlevněné partnerské
vstupenky na akci pro personál Partnera nebo jeho obchodní partnery, musí tyto osoby
provést registraci vstupu (zakoupit vstupenky) prostřednictvím online formuláře na webových
stránkách www.hrko.cz . Tyto osoby při registračním procesu (koupi vstupenek) mohou
využít “slevového kupónu” který je opravňuje k využití patřičné slevy ze vstupenky na akci.
Sleva na vstupenky může činit až 100% z ceny vstupenky.

 

II. V případě, že součástí zakoupeného Produktu jsou tzv. volné, nebo zlevněné partnerské
vstupenky na akci pro personál Partnera nebo jeho obchodní partnery, zavazuje se
Organizátor poskytnou tuto slevu formou “slevových kupónů”, které zašle Organizátor
Navrhovateli nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní/obchodní smlouvy a po úhradě
zálohové faktury.

 

III. Uplatnění slevových kupónů, a registrace partnerských vstupů je možné provést
nejpozději do 15.9.2023. Neuplatněné partnerské vstupenky v tomto termínu, tak zanikají
bez nároku na náhradní plnění a organizátor si vyhrazuje právo ytto vstupenky využít pro
své účely.

 

IV. Registrované/zakoupené vstupenky popsané v bodě 4. se řídí vlastními VOP
zveřejněnými v prodejním formuláři pro prodej vstupenek na HRko 2023.

 

V. Zpracování osobních údajů

 

Organizátor si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí navrhovatelů a
účastníků svých akcí, a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v
souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.

 

ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY REGISTRACE

 

Organizátor je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje
navrhovatelů získané prostřednictvím objednávkového formuláře na konferenci či podobnou
akci organizátora, mj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další
údaje, které v souvislosti s účastí na akci společnost od navrhovatelů získá, pro účely řádné
registrace na příslušnou akci, poskytování souvisejících informací a instrukcí, pro evidenci
navrhovatelů a to po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

Společnost ivnty je dále oprávněna využít osobní údaje navrhovatelů pro účely oslovení v
souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pořádaných konferencí.
Souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení může navrhovatel kdykoliv odvolat. Tyto
údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání souhlasu se zasíláním těchto
sdělení.

 

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMŮ

 

Společnost ivnty je dále oprávněna v souvislosti s konanými akcemi pořizovat fotografie,
audio nebo video záznamy, které budou použity k prezentaci uskutečněných akcí (na
webových stránkách, v tisku, na facebookové stránce, v propagačních materiálech apod.). V
souvislosti s těmito záznamy nebudou uváděny žádné identifikační údaje navrhovatelů akce
(jméno ani příjmení). Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání
souhlasu s jejich zpracováním. Pokud byste si nepřáli, aby záznamy Vaší osoby byly
pořizovány, prosím sdělte tuto informaci zástupci pořadatele přímo na akci nebo kdykoli
později na kontakt: Petr Juříček, petr@hrko.cz

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ (ZPRACOVATELŮ) OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

 

Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické
formě v informačních systémech organizátora, jako jsou IT aplikace, software apod.
Organizátor může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby
(zpracovatele). K osobním údajům navrhovatelů bude mít přístup organizátor jako správce,
jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání osobních
údajů, a to především poskytovatelé IT, účetních služeb, smluvní dodavatelé služeb
(reklamní agentury, dodavatelé zajišťující tisk materiálů apod.) a spolupořadatelé
jednotlivých akcí.

Na základě žádosti navrhovatele organizátor poskytne aktuální seznam osob, kterým byly
osobní údaje předány ke zpracování. Osobní údaje navrhovatelů nebudou v žádném
případě předávány mimo území Evropské unie.

 

PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má navrhovatel řadu práv:
● právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání může být
zasláno na kontaktní e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla organizátora)
● právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo
nepravdivých osobních údajů
● právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny či jinak zpracovány, a nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány
protiprávně
● právo na omezení zpracování
● právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo
právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání
právních nároků
● právo na přenositelnost údajů
● právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, 170 00

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

I. V případě objednání produktu, který zahrnuje na akci mimo jiné reklamní a prezentační
místo (stánek), se Navrhovatel zavazuje, že zajistí osobní a aktivní přítomnost svého
zástupce na akci a prezentačním místě. Navrhovatel bere na vědomí, že pokud tak neučiní,
resp. pokud si prezentační místo řádně nepřebere před zahájením akce, má Organizátor
právo na demontáž a deinstalaci prezentačního místa (stánku) bez nároku na náhradu
plnění.

 

II. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce, případně pak na
odložení akce na nový kalendářní rok. Toto musí však neprodleně Navrhovatelům akce
oznámit a to elektronickou formou nebo na webu www.hrko.cz. Objednané a zakoupené
Produkty tak v rámci nového termínu/místa akce zůstávájí plně v platnosti.

 

III. V případě zrušení akce ze strany organizátora, bude navrhovatelům vrácena cena
Produktu, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce. O zrušení či nekonání akce z důvodu
vyšší moci či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí, např. nemoc, požár,
havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. organizátor navrhovatele
bezodkladně informuje elektronickou formou nebo na stránkách www.hrko.cz. V takovém
případě zvolí organizátor buď možnost vrácení kupní ceny zakoupeného Produktu
vstupenky, nebo nabídne navrhovateli výměnu vstupenky za vstupenku na jinou akci či jiný
ročník akce. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

 

VI. Navrhovatel má právo podat reklamaci na plnění poskytované organizátorem, zejména
pak průběh akce. Reklamace musí být podána elektronicky na email: petr@hrko.cz a to
nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení akce. V takovém případě musí navrhovatel
vhodným způsobem doložit existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím
vstupenky, objednávky, potvrzení o objednávce, atd.). Organizátor rozhodne o reklamaci do
3 pracovních dnů a to písemnou formou na email navrhovatela, který vznesl podnět k
reklamaci.

 

VII. Závazky Organizátora vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů
vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

 

VIII. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

IX. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s
těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich
uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními
stranami jsou soudy české.

Vstupenky (ceny bez DPH)

4 444

Early bird (bez DPH)
do 30.06.2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

5 555

Standardní cena (bez DPH)
do 30. 9. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

7 777

Last call (bez DPH)
od 1. 10. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek